सल्ला

0
42

पेढे उरल्यास कुस्करून दुधात घालून
बासुंदी करावी.
बल्ब पेटवण्यापूर्वी (लाईट लावण्यापूर्वी)
त्यावर अत्तर किंवा कोलोनचे एखादा थेंब
टाकल्यास रुममध्ये सुगंध पसरेल; परंतु ते
कधीही तापलेल्या बल्बवर टाकू नये.