हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
20

पिंट्या : जर मी या नारळाच्या झाडावर चढलो तर मला
इंजिनिअरींग कॉलेजच्या
मुली दिसतील का रे?
गण्या : हो… दिसतील की
पिंट्या : आणि हात जर सुटला तर
गण्या : तर मेडीकल कॉलेजच्या पण दिसतील.