वास्तू

0
23

प्रगती होण्यासाठी
* मुख्य दरवाजाच्या चौकटीवर आतील
व बाहेरील बाजूस समोरासमोर येईल अशा
पध्दतीने गणपतीचे चित्र लावणे प्रगतीकारक
ठरते.
* स्टडी रूम – स्टडी रूम पूर्व, उत्तर
वा उत्तर पूर्व या दिशेला असावी. या दिशा मन
एकाग्र करण्यात मदत करतात. स्टडीरूममध्ये
कधीही बीम खाली बसून अभ्यास करू नये.
यामुळे अनावश्यक दडपण येते.