हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
27

वडिल : पप्पू, रेल्वे येते तेव्हा रस्त्याचे फाटक का बंद करतात?
पप्पू : रेल्वे रुळ सोडून रस्त्यावर धावू नये म्हणून.

आई : बाळू, तू हातोडी घेऊन खेळू नकोस.
बाळू : काळजी करू नकोस. मी फक्त हातोडी मारतोय आणि
खिळा रामूने धरलाय.