सल्ला

0
50

किडलेल्या दातामुळे फार त्रास होत
असल्यास गरम पाण्यात थोडा हिंग टाकून
गुळण्या कराव्यात म्हणजे त्रास कमी होतो.