सल्ला

0
24

फोड, पुरळ झाल्यास पिंपळाच्या
पानावर तूप लावून, गरम करून लावा वा
कडुलिंबाच्या पानांचा लेप करून लावा. फोड,
पुरळ बसून जातील.