सल्ला

0
31

* दही लावताना जर त्यात थोडीशी
तांदळाची पेज घातली तर दही चक्क्यासारखे
घट्ट होते.