सुरकुत्या

0
37

* संत्रा, लिंबूच्या साली सुकवून
पावडर बनवावी. त्यात मध, मलाई एकत्र
करून चेहऱ्यावर लावावे. रुक्ष त्वचा मुलायम
होईल व सुरकुत्या नाहीशा होतील.

संकलक : ॲड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.