Home Tags Suvichar

Tag: suvichar

सुवचनानि

0
संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च । यास्मिन्येव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ अर्थ - ज्या कुलात पती व पत्नी ही उभयता...

सुविचार

0
संकटांना जिद्दीने तोंड देणे याचेच नाव बुद्धिमत्ता.

सुवचनानि

0
काले वर्षतु पर्ज्जन: पृथिवी सस्यशालिनी । देशोऽयं क्षोभरहित: सज्जना: सन्तु निर्भया: ॥ अर्थ - योग्य वेळी पाऊस येवो, वर्षाव होवो, पृथ्वी धन-धान्याने समृद्ध होवो....

सुविचार

0
अवदशेत सापडलेला मनुष्य आपल्या नशिबाला दोष देतो; पण स्वतःच्या कर्माचे दोष तो कधी जाणून घेत नाही.

सुवचनानि

0
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै । तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥ ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । अर्थ        -   आम्ही एकमेकांचे रक्षण करावे....

सुविचार

0
जो पाप करीत नाही तो देव आहे व पापांबद्दल ज्याला पश्चात्तापदेखील होत नाही तो दानव आहे.

सुवचनानि

0
गुणी गुणं वेत्रि ने वेत्रि निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बल:। पिको वसन्तस्य गुणं न वायस:, करी च सिंहस्त्र बलं, न मूषक: ॥ अर्थ...

सुवचनानि

0
सर्वं परवशं दु:खं सर्वं आत्मवशं सुखम् । एतद् विद्यात्मसमासेन लक्षणं सुखदु:खयो: ॥ अर्थ   जे जे दुसर्‍याच्या ताब्यात ते दु:ख आणि जे जे आपल्या स्वत:च्या ताब्यात...

सुविचार

0
खरा मित्र तोच, जो तोंडावर कटू बोलतो; परंतु पाठीमागे आपली स्तुती करता

सुविचार

0
खरा स्वर्ग मातेच्या चरणाजवळ असतो.

MOST POPULAR

HOT NEWS

error: Content is protected !!