सुविचार

सम्पत्सरस्वती सत्यं सन्तानं सदनुग्रह:।

सत्ता सकृतसम्भारा: सकारा: सप्त दुर्लुभा: ॥

संपत्ती, सरस्वती (विद्या), सत्य, संतान, सज्जनांचा अनुग्रह (कृपा), सत्ता आणि सुकृतसंभार (पुण्यराशी) हे सात सकार सहजासहजी मिळणारे नाहीत.

सुविचार – सगळे वार परतवता येतात, पण अहंकारावर झालेले वार परतवता व पचवता येत नाहीत.

प्रा. द्वारकानाथ कमलापूरकर, नगर