हाच कापूसचोर

एकदा कापसाच्या वखारीत काम करीत असलेल्या सात-आठ नोकरांपैकी एकाने बरीच मोठी कापसाची एक गासडी चोरली आणि पैसे घेऊन कोणाला तरी विकली.हि गोष्ट माकडाला समजताच त्याने सर्वाना दम देऊन विचारले; प्रत्येक जण आपण गासडी चोरली नाही ,’असे शपथ घूउन सांगू लागले .शेवटी वैतागून मालकाने हे प्रकरण बिरबलाकडे नेले.

बिरबलाने सर्व नोकरांना आपल्याकडे बोलावून एका रांगेत समोरच उभे केले.त्या सर्वाना एकदा पाहून तो खो खो हसत सुटला.त्याचा मालकाला खोटेच म्हणाला,”मालक ,ज्या नोकराने डोक्यावर ठेवून कापसाची गासडी पळवली ,त्यांचा मुंडाशाला कापूस लागलेला आहे.त्याने तो झटकण्याची काळजी न घेतल्यास तो आयताच आपल्या हाती लागला”.

बिरबलाने असे मानतच ज्या नोकराने चोरी केलीहोती ,तो आपले मुंडासे चाचपडू लागला .लागलीच ‘हाच कापूसचोर असणार ,’हे बिरबलाने ओळखले आणि त्या नोकराला फटक्याची धमकी द्देतच त्या नोकराने कापसाची गासडी चोरून नेल्याचे कबूल केले.